Công tác Thanh Tra
Chi tiết >>>
Thong báo Kêt quả thanh tra công tác quản lý Ngân sách huyện Bù Đăng năm 2015 
Ngày 14 thang 11 năm 2016, Sở Tài chính đã có thông báo số 4045/TB-STC Thông báo Kết quả Thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện Bù Đăng năm 2015.

Toàn văn nội dung thông báo kết quả...

Chi tiết >>>
Kết quả Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Thông tin - truyền thông và các đơn vị trực thuộc 
Thực hiện Quyết đinh sô 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việcj ban hành quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; Kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện...
Chi tiết >>>