Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Thông tin nội bộ
 Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2017 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã nêu ra 5 nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – Ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Theo đó, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, Ngày 22 tháng 9 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 3193/UBND-TH vế việc “ Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2017”. Trong đó tập trung 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Các cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thấm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

2. Cơ quan tài chính tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người đế đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Trong đó:

            a) Chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn ngân sách trung ương phải hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020.

            b) Quản lý, sử dụng dự phòng chi NSĐP tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh theo quy định của Luật NSNN và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

            c) Trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo. Cụ thể:

            - Cân đối các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương (sử dụng tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách) để bù đắp số giảm thu.

            - Sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã đảm bảo nguồn thực hiện tiền lương theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng và các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành phần NSĐP đảm bảo theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

            - Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp không đảm bảo bù đắp số giảm thu, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2017 sang thực hiện năm 2018 và các năm sau.

            - Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý.

3. Khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, thúc đấy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

4. Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty Cao su Sông Bé theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

5. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại NSNN chi cho các lĩnh vực này.

Mạnh Tiến.

[Trở về]
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343