Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Dự toán năm
Nghị quyết HĐND tỉnh về phân bổ Dự toán 2017 
Nghị quyết HĐND tỉnh về phân bổ Dự toán 2017

Toàn văn nghị quyết tại đây

Chi tiết >>>
Dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước 2015 
Quyết định về việc giao Dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước 2015 Tải về
Chi tiết >>>
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013, 
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013, TỈNH BÌNH PHƯỚC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343