Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Lĩnh vực Giá - Công Sản
CÔNG BỐ GIÁ CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 9/2017 
 Ngày 2/10, Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Phước tháng 9/2017.
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 
 Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 cảu BỘ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc các định gia trọ quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với...
Chi tiết >>>
Định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Phước 

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1087 về ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343