Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Chủ đề thảo luận
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-BCĐ ngày 09/4/2013 của Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đến ngày 30/9/2013),

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, với nội dung cụ thể như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính (sau đây gọi là CBCC&NLĐ) về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi là Dự thảo).

- Việc tổ chức lấy ý kiến CBCC&NLĐ về Dự thảo trong thời gian tới là nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng CBCC&NLĐ đối với Hiến pháp và thực hiện Hiến pháp.

- Đảm bảo tạo mọi thuận lợi cho toàn thể CBCC&NLĐ tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo. Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

II. Nội dung, thời gian, hình thức và đối tượng lấy ý kiến: 

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến đóng góp của CBCC&NLĐ về toàn bộ Dự thảo: Hình thức, nội dung, quy trình sửa đổi Hiến pháp và kỹ thuật trình bày các quy định của Dự thảo.

- CBCC&NLĐ tham gia nghiên cứu và góp ý vào toàn bộ Dự thảo. Bên cạnh đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, CBCC&NLĐ tập trung nghiên cứu và góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của mình và những vấn đề mà mình quan tâm.

2. Thời gian và hình thức lấy ý kiến:

- Từ ngày ban hành Kế hoạch này đến trước ngày 15/5/2013, Văn phòng Sở tổ chức một buổi Hội nghị lấy ý kiến của CBCC&NLĐ về Dự thảo (sau đây gọi là Hội nghị).

- Sau ngày tổ chức Hội nghị đến ngày 19/9/2013, toàn thể CBCC&NLĐ tiếp tục góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến Phòng Pháp chế.

* Ghi chú: Dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở (http://stc.binhphuoc.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh (http://dbndbinhphuoc.gov.vn).

3. Đối tượng lấy ý kiến: Toàn thể CBCC&NLĐ.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Lãnh đạo các phòng thuộc Sở:

- Thông báo Kế hoạch này đến toàn thể CBCC&NLĐ trong phòng.

- Gương mẫu trong việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

2. Văn phòng Sở: Chủ trì và phối hợp với Phòng Pháp chế tổ chức một buổi Hội nghị trước ngày 15/5/2013.

3. Phòng Pháp chế:

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị.

- Tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của toàn thể CBCC&NLĐ về Dự thảo.

- Tham mưu Ban Giám đốc báo cáo kết quả lấy ý kiến CBCC&NLĐ về Dự thảo theo thời gian quy định tại Kế hoạch số 204/KH-BCĐ ngày 09/4/2013 của Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tỉnh Bình Phước.

4. Phòng Ngân sách và Phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp: Tham mưu Ban Giám đốc bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời và hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo theo Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05/01/2013 của Bộ Tài chính.

5. Ban Biên tập website Sở và Phòng Tin học – Thống kê: Đăng tải Dự thảo, các văn bản có liên quan và Kế hoạch này trên trang thông tin điện tử của Sở.

6. Cán bộ, công chức và người lao động trong Sở: Tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu và đóng góp ý kiến về Dự thảo.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.

Các văn bản liên quan đến Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2012

- Kế hoạch số 924 / KH-STC

- Dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân

- Bản so sánh Hiến pháp 1992 và dự thảo sửa đổi Hiến pháp

[Trở về]
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343