Kế hoạch cải cách Hành chính năm 2020

Kế hoạch cải cách Hành chính năm 2020

Số kí hiệu KH 3029-STC-2019
Ngày ban hành 19/01/2021
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính - Văn phòng
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Người ký Khác

Nội dung

KẾ HOẠCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thực hiện Công văn số 3259/UBND-NC ngày 05/11/2019 về việc xây
dựng Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2020,
Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, cụ thể
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, quyết liệt cải cách hành
chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh
bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật,
kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán
bộ, công chức.
- Thủ tục hành chính cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo
đúng quy định; 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố, công khai tại
bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Sở.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính nhằm
tạo nên yếu tố “Công khai, minh bạch” trong nền hành chính; giúp cho việc xử
lý hồ sơ nhanh, thuận tiện, tiết kiệm thời gian của cá nhân, tổ chức. Mang lại sự
hài lòng và tạo sự tin tưởng của người dân.
2. Yêu cầu
- Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên
suốt.
- Xác định rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ
cải cách hành chính.
- Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính phải đảm
bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian, bám sát Kế hoạch CCHC của
tỉnh, của cơ quan.
- Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong công tác bình
xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc
Sở.
II. Nhiệm vụ cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế hành chính: (Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các
phòng thuộc Sở thực hiện)
2
- Phổ biến và cung cấp cho CBCC, nhân viên trong đơn vị đầy đủ những
thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
để làm cơ sở giải quyết công việc theo đúng trình tự và thẩm quyền;
- Thường xuyên rà soát và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực mình quản lý do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành, nhằm kịp
thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, chồng chéo hoặc không còn phù
hợp để kiến nghị với cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm phù
hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật;
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã phân cấp quản lý nhà
nước thuộc Sở Tài chính và đề xuất các nội dung cần phân cấp trong thời gian
tới để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;
- Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thi hành các văn bản chỉ đạo của tỉnh,
của Trung ương phân công thực hiện và thời gian báo cáo như sau:
Các phòng thuộc Sở thường xuyên cập nhật, theo dõi, đánh giá kết quả
thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương thuộc phạm vi trách
nhiệm quản lý của phòng mình. Chấn chỉnh việc thực hiện các chế độ thông tin
báo cáo, định kỳ hàng tháng, đảm bảo kịp thời và đúng quy định.
- Triển khai, phổ biến kịp thời các công văn của cấp trên, văn bản QPPL
đến cán bộ, công chức và người lao động biết và thực hiện đúng pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính: (Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các
phòng thuộc Sở thực hiện)
2.1 Thủ tục hành chính:
- Tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý:
Lĩnh vực Quản lý ngân sách; lĩnh vực Quản lý Giá và công sản; lĩnh vực Tài
chính doanh nghiệp, qua đó kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành
chính;
- Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa
đổi, bổ sung, tiến hành niêm yết công khai, minh bạch theo quy định trên Cổng
thông tin điện tử; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở;
- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tổ chức tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính;
- Tổ chức khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân
trong việc giải quyết thủ tục hành chính. (Phòng QL Giá - Công sản và Phòng
Quản lý Ngân sách phối hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công thực hiện);
3
- Tăng cường công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC,
triển khai và báo cáo kịp thời các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ cải cách thủ
tục hành chính;
- Đảm bảo công tác tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định
Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh.
(Phòng QL Giá - Công sản và Phòng Quản lý Ngân sách phối hợp Trung tâm
Phục vụ Hành chính công thực hiện)
2.2 Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Tiến hành tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành
chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
3. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014
của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số
01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ; (Phòng Quản lý Ngân sách và Phòng Tài chính – HCSN phụ trách)
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển CBCC trong Sở theo Nghị
định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số
150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Tạo điều kiện cho các CBCC nâng cao
trình độ chuyên môn; (Văn phòng Sở phụ trách)
- Thực hiện cải tiến và đổi mới lề lối làm việc của các tổ chức chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc Sở, bảo đảm theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực và đem lại hiệu
quả thiết thực trong công tác. (Văn phòng Sở phụ trách)
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII), Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019
của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, đồng thời tinh giản biên chế
theo quy định. (Văn phòng Sở phụ trách)
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: (Văn
phòng Sở phối hợp các phòng thuộc Sở thực hiện)
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2016 – 2020 về trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà
nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nguyên tắc công khai
hoạt động công vụ. Đảm bảo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao
4
trách nhiệm, ý thức, xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, năng lực đúng với
yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị;
- Triển khai thực hiện Công văn số 2438/STC-VP ngày 24/9/2019 của Sở
Tài chính (Đã gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các
công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác;
- Thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ,
công chức. Xây dựng cơ cấu công chức hợp lý gắn liền chức năng, nhiệm vụ của
các phòng làm cơ sở cho việc định biên nhân lực và xây dựng, phát triển đội ngũ
công chức của Sở;
- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với
cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen
thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể gắn liền với chất
lượng, hiệu quả công việc;
- Thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, việc thống kê quản lý
đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở theo quy định, tổng hợp, lập báo cáo kịp
thời, theo quy định.
- Tiếp tục cập nhật thông tin CBCC lên phần mềm quản lý cán bộ, công
chức.
5. Cải cách tài chính công:
5.1. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cải cách hành chính
năm 2020.
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị thực
hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy
định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và quản lý hành chính đối
với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của
Chính phủ quy định cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định
54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ (đối với ngành khoa học công
nghệ); Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ (đối với SN
kinh tế khác) (Phòng Quản lý Ngân sách và Phòng Tài chính HCSN phụ trách);
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách kiến nghị được Bộ Tài chính, Kiểm
toán Nhà nước hoặc cơ quan Trung ương có thẩm quyền chỉ ra sau thanh tra,
kiểm tra (Phòng Quản lý Ngân sách phụ trách);
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng quy định về cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Đảm bảo trong năm
có thêm từ 02 đơn vị sự nghiệp công lập trở lên được giao tự chủ ở mức tự bảo
đảm chi thường xuyên hoặc được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm một phần chi
thường xuyên (không tính các trường hợp giao lại) (Phòng Tài chính HCSN phụ
trách);
5
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng
diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của
Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo
quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong
đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng
thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi
quản lý trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý Giá Công sản phụ trách);
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài
sản công tại các cơ quan, đơn vị (Văn phòng Sở và Phòng Thanh tra phụ trách);
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính năm 2020 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập và
sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định (Phòng
Quản lý Ngân sách và Phòng Tài chính HCSN phụ trách);
- Phối hợp Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu ngân sách hàng
năm của Tỉnh theo Kế hoạch được HĐND tỉnh giao (Phòng Quản lý Ngân sách
phụ trách);
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp để
nâng cao kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2020 tại
lĩnh vực tài chính công (Phòng Quản lý Ngân sách phụ trách).
5.2. Các nhiệm vụ tại cơ quan:
- Tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý tài chính ngân sách, tham mưu
UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết về việc giao dự toán thu, chi ngân sách trình
HĐND tỉnh hàng năm (Phòng Quản lý Ngân sách phụ trách);
- Tiếp tục thực hiện cấp mã số ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng
ngân sách nhà nước; cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản (Phòng Quản lý Ngân
sách và Phòng Tài chính Đầu tư phụ trách);
- Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế quản lý tài chính mới để thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng Quản lý Ngân sách
và Phòng Tài chính HCSN phụ trách);
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua quy định mức thu,
quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý Giá
Công sản phụ trách).
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 16/QĐ-STC ngày 31/1/2019
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở và các nhiệm vụ khác được Ban
Giám đốc phân công.
6. Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước: (Văn phòng Sở phụ trách)
- Từng bước thực hiện hiện đại hóa công tác hành chính. Sắp xếp tổ chức
nơi làm việc trong công sở đáp ứng yêu cầu, đảm bảo trang thiết bị và điều kiện
làm việc ngày càng tốt hơn;
6
- Thực hiện tốt kế hoạch hiện đại hóa nền hành chính của UBND tỉnh.
Thực hiện tốt việc nối mạng tin học giữa các phòng và từng bước ứng dụng công
nghệ thông tin theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết, giao trả hồ sơ hành chính cho
tổ chức, công dân trên mạng nội bộ cơ quan như:
+ Vận hành và dần hoàn thiện Website của Sở;
+ Thực hiện giao và nhận văn bản qua chương trình phần mềm quản lý
văn bản One-win Sys (http://dhtn.binhphuoc.gov.vn/);
+ Tiếp tục thực hiện Chương trình quản lý ngân sách qua hệ thống
TABMIS…
- Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành
chính.
+ Cải tiến chế độ hội họp, nâng cao chất lượng cuộc họp;
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thi hành các văn bản của
UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thi hành các quyết
định, chỉ thị, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính;
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008.
7. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan (Văn phòng
Sở phụ trách)
- Phải thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghiêm cấm các công
chức và người lao động của Sở không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ
nghỉ trưa.
- Dự kiến Ban Giám đốc sẽ kiểm tra vào ngày thứ hai đầu các Quý của
năm 2020 với các nội dung cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương
hành chính tại Sở (như đeo thẻ cơ quan trong giờ làm việc, đồng phục cơ quan,
kiểm tra các hồ sơ thủ tục hành chính, việc chấp hành quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kiểm tra
việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.…).
8. Công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra giám sát CCHC
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo công tác CCHC, chú trọng việc thường xuyên kiểm tra, giám sát,
đôn đốc việc thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu
quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là cơ sở để xem xét thi đua khen
thưởng và công tác đánh giá cán bộ, công chức.
- Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, đánh giá, chấm
điểm để xác định chỉ số CCHC của Sở và của các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực
được phân công một cách khách quan, chính xác.
7
- Đa dạng hóa về công tác tuyên truyền về CCHC, kết hợp tuyên truyền
trên phương tiện thông tin đại chúng và qua các hoạt động nghiệp vụ thường
xuyên của tổ chức đoàn thể. Gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC nhà nước
với thực hiện sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
III. Tổ chức thực hiện:
- Ban Giám đốc chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành
chính của Sở;
- Các phòng thuộc Sở phổ biến quán triệt CBCC trong phòng thực hiện kế
hoạch cải cách hành chính;
- Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan để
tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch cải cách hành
chính, đồng thời có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo tình
hình và kết quả thực hiện với lãnh đạo Sở.
Trên đây là kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Sở Tài chính chuyển
Sở Nội vụ xem xét và tổng hợp.

Bản mềm tải về

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay6,260
  • Tháng hiện tại69,116
  • Tổng lượt truy cập7,009,994
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây