Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thựchiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND

Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thựchiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND

Số kí hiệu KH44-STC-2020
Ngày ban hành 19/01/2021
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính - Văn phòng
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Người ký Khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ TÀI CHÍNH
Số:44 /KH-STC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh
về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06/01/2018 của UBND tỉnh về
việc Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Bình Phước;
Thực hiện Công văn số 25/UBND-KSTTHC ngày 06/1/2020 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/1/2020
của UBND tỉnh,
Sở Tài chính xây dựng kế hoạch truyền thông tuyên truyền và triển khai
thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/1/2020 của UBND tỉnh
với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương
và chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính,
kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác
kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và công tác cải cách hành chính nói
chung.
Đánh giá và tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện
công tác cải cách hành chính.
Công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài
chính nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin nhanh
chóng, hiệu quả, giám sát việc thực hiện TTHC. Đồng thời nâng cao tinh thần
trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc liên
quan đến thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
2
2. Yêu cầu
Đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhận thức và hiểu biết
tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong khâu tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.
Tích cực tham gia phát huy sáng kiến cải cách thủ tục hành chính nhằm
phục vụ tốt hơn trong việc giải quyết hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được triển khai một cách kịp
thời, đầy đủ, thường xuyên. Đồng thời lựa chọn hình thức tuyên truyền thích
hợp và đạt hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG
Toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
Quý Nội dung triển khai Đơn vị chủ trì Đơn vị phối
hợp
I Thực hiện theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày
28/12/2019 của UBND Tỉnh, tiếp tục phối hợp với Bưu
điện tỉnh nhằm tăng cường dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu
chính công ích đã ký kết hợp đồng hợp tác số
05/HĐ/BĐBP-STCBP ngày 10/4/2018
Văn phòng Sở Phòng QL Giá
Công sản,
Phòng TC Đầu
tư, Phòng QL
Ngân sách
I - Treo băng rôn Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với khẩu
hiệu: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công
khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”.
- Công văn số 2169/UBND-NC ngày 31/7/2018 của
UBND tỉnh về việc chất lượng hoạt động công vụ với
mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ
nhân dân.
Văn phòng Sở Các phòng
chuyên môn
thuộc Sở
II Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
Văn phòng Sở Các phòng
chuyên môn
thuộc Sở

2. Hình thức:
Tổ chức thực hiện lồng ghép trong công tác tuyên truyền phổ biến “Ngày
pháp luật” của Sở; đăng tải lên trang thông tin website của Sở; Treo băng rôn,
khẩu hiệu tại Sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
3
Có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch này, tuyên truyền sâu rộng hoạt
động kiểm soát thủ tục hành chính trong cán bộ, công chức và người lao động cơ
quan.
2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở
Chủ động phối hợp tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành
chính, nêu gương cá nhân, tập thể tiêu biểu điển hình trong việc thực hiện nhiệm
vụ.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng kế hoạch truyền thông tuyên truyền và triển
khai thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/1/2020 của UBND
tỉnh của Sở Tài chính./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT (TH)
Bản mềm tải về
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
KH 3029-STC-2019 - Kế hoạch cải cách Hành chính năm 2020
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay6,602
  • Tháng hiện tại69,458
  • Tổng lượt truy cập7,010,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây