SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính năm 2019

Ngày 18/01/2019, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 với sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Mi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở,cùng sự có mặt của ban lãnh đạo, toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính.
6
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính năm 2019
         

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng thực hiện năm 2019 của Sở Tài chính; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 của Đảng ủy Sở; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Sở; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân.
 

4

           Trong năm 2018, công tác thu, chi, điều hành ngân sách đã vượt chỉ tiêu  được Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực giá – quản lý công sản, quản lý đầu tư, công tác thanh tra – kiểm tra, tài chính doanh nghiệp, tin học – thống kê cũng đạt và hoàn thành tốt kế hoạch được giao.
 

4 1
Đ/c: Trần Văn Mi        Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở 
         Hoàn thành công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh.

         Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty Cao su Sông Bé theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Thực hiện cấp 1.300 mã số dự án Đầu tư; đã thẩm tra quyết toán 290 công trình, hạng mục công trình (tăng 60% so với cùng kỳ năm 2017) với tổng dự toán 3.500 tỷ đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán là 2.800tỷ đồng, tổng giá trị chấp nhận quyết toán là 2.780 tỷ đồng, giảm  20 tỷ  đồng bằng 0,71% so với giá trị đề nghị quyết toán.
 

7
Đ/c: Nguyễn Thụy Phương Thảo        Phó giám đốc Sở thông qua Dự thảo báo cáo trình Hội Nghị

 Tổ chức bán đấu giá được 27/39 xe ô tô công phục vụ công tác chung dôi dư đủ điều kiện thanh lý (gói số 2); tổ chức mua sắm tài sản tập trung và thực hiện các quy trình tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản năm 2018; xác định giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su (10%) của Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh 79 dự án trên địa bàn tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt với tổng mức giá 223.200 triệu đồng; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng giá trị 1.571.991 triệu đồng; tính tiền sử dụng đất, với tổng giá trị 365.789 triệu đồng; tính tiền thuê đất trả tiền một lần, với tổng giá trị 319.571 triệu đồng; Xây dựng Đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và quản lý xe ô tô công tập trung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 

3
Đ/c: Trần Văn Mi        Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Phát biểu chi đạo Hội Nghị

Thực hiện tốt công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp có vốn góp của UBND tỉnh, gồm: Thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại 02 công ty cổ phần (Công ty Cấp Thoát nước Bình Phước và Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước); Thực hiện công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước tại dự án BOT Quốc lộ 13. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Chuyển giao dự án BOT đường ĐT741 từ Công ty TNHH Cao su Sông Bé sang Quỹ đầu tư phát triển cũng được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ quy định; Báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát tài chính năm 2017, kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp; Báo cáo Bộ Tài chính kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính niên độ 2017 đối với các doanh nghiệp FDI có trụ sở kinh doanh chính trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 của các công ty TNHH MTV do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra tài chính năm 2018. Qua đó, kiến nghị các đơn vị có sai phạm trong công tác quản lý tài chính cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định hiện hành. Kiến nghị thu hồi số tiền của các đơn vị có sai phạm nộp vào NSNN với tổng số tiền 49 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán: 47 triệu đồng; kiến nghị giảm thu học phí: 101 triệu đồng; kiến nghị hoàn trả học phí: 29 triệu đồng.

Hoàn thành công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh.

         Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty Cao su Sông Bé theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Thực hiện cấp 1.300 mã số dự án Đầu tư; đã thẩm tra quyết toán 290 công trình, hạng mục công trình (tăng 60% so với cùng kỳ năm 2017) với tổng dự toán 3.500 tỷ đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán là 2.800tỷ đồng, tổng giá trị chấp nhận quyết toán là 2.780 tỷ đồng, giảm  20 tỷ  đồng bằng 0,71% so với giá trị đề nghị quyết toán.

Tổ chức bán đấu giá được 27/39 xe ô tô công phục vụ công tác chung dôi dư đủ điều kiện thanh lý (gói số 2); tổ chức mua sắm tài sản tập trung và thực hiện các quy trình tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản năm 2018; xác định giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su (10%) của Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh 79 dự án trên địa bàn tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt với tổng mức giá 223.200 triệu đồng; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng giá trị 1.571.991 triệu đồng; tính tiền sử dụng đất, với tổng giá trị 365.789 triệu đồng; tính tiền thuê đất trả tiền một lần, với tổng giá trị 319.571 triệu đồng; Xây dựng Đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và quản lý xe ô tô công tập trung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thực hiện tốt công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp có vốn góp của UBND tỉnh, gồm: Thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại 02 công ty cổ phần (Công ty Cấp Thoát nước Bình Phước và Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước); Thực hiện công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước tại dự án BOT Quốc lộ 13. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Chuyển giao dự án BOT đường ĐT741 từ Công ty TNHH Cao su Sông Bé sang Quỹ đầu tư phát triển cũng được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ quy định; Báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát tài chính năm 2017, kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp; Báo cáo Bộ Tài chính kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính niên độ 2017 đối với các doanh nghiệp FDI có trụ sở kinh doanh chính trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 của các công ty TNHH MTV do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ.

        Thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra tài chính năm 2018. Qua đó, kiến nghị các đơn vị có sai phạm trong công tác quản lý tài chính cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định hiện hành. Kiến nghị thu hồi số tiền của các đơn vị có sai phạm nộp vào NSNN với tổng số tiền 49 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán: 47 triệu đồng; kiến nghị giảm thu học phí: 101 triệu đồng; kiến nghị hoàn trả học phí: 29 triệu đồng.
5
Đ/c: Đào Việt Hùng             Thông qua báo cáo ban thanh tra Nhân dân

          Ngoài những nhiệm vụ chuyên môn, Sở Tài chính còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chăm lo đời sống, tinh thần và kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, người lao động trong cơ quan. Tham gia các đợt hiến máu nhân đạo do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, tặng quà các gia đình chính sách, nghèo ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú; Công đoàn cơ quan tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7.
2
Đ/c: Hoa Vận Khải       Thông qua báo cáo  kết quả phong trào thi đua năm 2018  

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Ban Giám đốc và ban Chấp hành Công đoàn Sở với sự chứng kiến của  toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan. Giao ước là cơ sở để Sở Tài chính xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2018 đạt kết quả thành công.
 

10
Ký kết giao ước thi đua
.
Hội nghị cũng đã bầu ra ban Thanh tra nhân dân mới nhiệm kỳ 2019 -2021
8
Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động bỏ phiếu bầu ban thanh tra Nhân Dân
9
Lãnh đạo Sở trao hoa cho đại diện ban thanh tra Nhân Dân

Phát biểu kết luận bế mạc, đ/c Trần Văn Mi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua năm 2019 tại Hội nghị động viên tinh thần hăng hái của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính năm 2019. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, tập thể công chức, người lao động Sở Tài chính cùng đoàn kết, hướng tới những thành công mới trong năm 2019.

V.B


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây