SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Sở Tài chính tổ chức giao ban ngành Tài chính quí III/2018

Ngày 01/11/2018 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài chính tại thị xã Bình Long, Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước.Thu ngân sách đạt 6.645 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 95% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.Chi ngân sách đạt 7.223 tỷ đồng, bằng 91% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 71% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.
gb2
Đ/c Trần Văn Mi  TUV GĐ Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
gb11
Đ/c Võ Hồng Dương Chủ tịch UBND thị xã Bình Long  phát biểu chào mừng hội nghị
gb4
Toàn thể hội nghị
gb5
Đại diện lãnh đạo Kho Bac NN, Thuế, Hải Quan.
 
gb8
đ/c Lâm Văn Đạt và đ/c Nguyễn Thụy Phương Thảo phó giám đốc Sở, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Sở 
và các phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã
gb10

gb12
 
gb9
đ/c Nguyễn Thụy Phương Thảo            phó giám đốc Sở đọc dự thảo báo cáo

Báo cáo nêu bật những kết quả thực hiện về ngân sách nhà nước từ quí I-III của ngành tài chính, sự cố gắng của toàn thể cán bộ của ngành. qua đó:
Thu ngân sách: 6.645 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 95% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

      Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 6.028 tỷ đồng, bằng 132% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 95% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

     Thu từ Hải quan: 562 tỷ đồng, bằng 93% dự toán Bộ Tài chính giao và dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

        Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 55 tỷ đồng, đạt 177% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

Thu ngân sách nhà nước: Có 11/11 huyện, thị xã thực hiện thu đạt cao so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, có 10/11 đơn vị thực hiện thu vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

   Trong đó, đối với số thu tiền sử dụng đất có 11/11 đơn vị thu đạt và vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua. Đối với số thu tiền sử dụng đất (phần ngân sách huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp: có 11/11 đơn vị đã thực hiện thu vượt trên 150% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua (huyện Phú Riềng: 377%; huyện Lộc Ninh: 310%; huyện Bù Đốp: 243%; thị xã Bình Long: 228%; huyện Bù Đăng: 193%; huyện Hớn Quản: 166%). Các đơn vị còn lại đã thực hiện thu vượt từ 127% -  166% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

     Đối với số thu cân đối (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, không bao gồm số thu tiền sử dụng đất): có 5/11 đơn vị đã thực hiện thu đạt từ 94% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua (huyện Chơn Thành: 115%; thị xã Đồng Xoài: 101%; thị xã Phước Long và huyện Đồng Phú: 95%; huyện Hớn Quản: 94%); có 04/11 đơn vị thực hiện thu đạt từ 85% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua (huyện Bù Đăng và huyện Phú Riềng: 87%; huyện Bù Gia Mập: 86%; thị xã Bình Long: 85%); có 02/11 đơn vị thực hiện đạt từ 64% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua (huyện Lộc Ninh: 67%; huyện Bù Đốp: 64%).

   Thực hiện việc cấp 452  mã số dự án công trình, hạng mục công trình, giải quyết kịp thời việc lập mã số dự án để thực hiện các công trình, hạng mục công trình trên toàn tỉnh.    Từ ngày 01/7/2018, Sở Tài chính đã thực hiện cấp mã số trực tuyến dự án đầu tư xây dựng, bước đầu thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi đăng ký mở mã số dự án, giảm chi phí và t

hời gian liên quan đến công tác cấp mã số dự án.

  Bên cạnh đó, công tác cấp mã số trực tuyến dự án đầu tư xây dựng cũng gặp phải khó khăn như: Hiện nay còn rất nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc đăng ký mã số dự án trực tuyến đã liên hệ với Sở Tài chính để được giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, do các đơn vị liên hệ qua điện thoại nên Sở Tài chính không thể giải đáp chi tiết và hướng dẫn trực tiếp được. Do đó, đề nghị phòng Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã (là đơn vị đã được Sở Tài chính tập huấn) thực hiện hướng dẫn cho các đơn vị gặp khó khăn trong quá trình đăng ký mã số trực tuyến trên địa bàn của huyện, thị.

        Tổng hợp danh mục mua sắm tài sản nhà nước năm 2018 do các tổ chức, đơn vị đăng ký, tiến hành làm thủ tục để thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

     Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết, Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

     Hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền bồi thường khi nhà nước tính tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8 tổ chức và cá nhân.

    Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

     Xây dựng dự thảo Đề án Thí điểm quản lý xe ô tô công tập trung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
     Nhiệm vụ Chi ngân sách đạt 7.223 tỷ đồng, bằng 91% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 71% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

    

Chi đầu tư phát triển: 2.549 tỷ đồng, bằng 162% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 74% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

   Chi thường xuyên: 4.216 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 70% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

   Chi thực hiện cải cách tiền lương: 293 tỷ đồng, đạt 83% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

   Chi trích lập Quỹ Phát triển đất: 20 tỷ đồng, đạt 48% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

   Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW: 73 tỷ đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

   Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 55 tỷ đồng, đạt 177% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.
     Qua đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 10 tháng đầu năm 2018, kết quả thu có những chuyển biến tích cực. Trong đó, thu nội địa toàn tỉnh (không bao gồm số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) bằng 110% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 92% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

Đối với khối huyện, thị xã: Có 11/11 huyện, thị xã thực hiện thu đạt cao so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, có 10/11 đơn vị thực hiện thu vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

             Trong đó, đối với số thu tiền sử dụng đất có 11/11 đơn vị thu đạt và vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua. Đối với số thu tiền sử dụng đất (phần ngân sách huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp: có 11/11 đơn vị đã thực hiện thu vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua. 

   Đối với số thu cân đối (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, không bao gồm số thu tiền sử dụng đất): có 5/11 đơn vị đã thực hiện thu đạt từ 94% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua; có 04/11 đơn vị thực hiện thu đạt từ 85% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua; có 02/11 đơn vị thực hiện đạt từ 64% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

       Để đảm bảo nguồn thanh toán cho các nhiệm vụ chi đã được giao, đòi hỏi 2 tháng cuối năm 2018 các địa phương có số thu cân đối được hưởng (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, các khoản thu quản lý qua ngân sác) còn thấp phải tập trung, đôn đốc thu nộp ngân sách các khoản thu cân đối (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) đạt và vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.
        Tại hội nghị lãnh đạo các phòng thuộc Sở cũng đã giải đáp thắc mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của  năm 2018.

gb14
đ/c Vũ Mạnh Tiến        trưởng phòng Ngân sách trả lời kiến nghị của các địa phương.

V.B 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây