Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại Hội lần thứ III

Thứ sáu - 21/02/2020 10:43
Chiều ngày 20 tháng 2 năm 2020, tại Hội trường Sở Tài chính Chi bộ 1 thuộc Đảng Bộ Sở Tài chính tiến hành Đại Hội chi Bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2022.
STC 9350
Toàn thể hội nghị chào cờ!
Tại phiên trù bị buổi sáng ngày 20/2/2020 của đại hội đã thống nhất bầu đoàn chủ tịch, thư ký cho đại hội chính thức
STC 9357
 Đoàn chủ tịch Đại Hội

Đồng chí Vũ Mạnh Tiến - Bí thư chi bộ 1 đọc báo cáo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.
           Trong đó nêu tại đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy đã chỉ đạo, tập trung xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ như: Chương trình hành động thực hiện NQTW8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, xây dựng đề án tự chủ đơn vị theo từng giai đoạn.
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 như sau:

Đạt 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và nắm vững chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

         Đạt 100% đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên đăng ký với chi bộ, quần chúng đăng ký với chi đoàn để theo dõi, giám sát thực hiện.

     Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ, Ban Chi ủy theo quy định Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ không ngừng được nâng cao; 100% cán bộ, đảng viên luôn an tâm trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đạt 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ, chấp hành, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ và thực hiện đúng chế độ nộp đảng phí; Chấp hành tốt Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân; Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Đạt 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Không có đảng viên vi phạm kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Chi ủy phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, làm tốt công tác đào tạo nguồn, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên mới (đồng chí Nguyễn Phan Thảo Tiên, đồng chí Trần Ánh Sáng, đồng chí Nguyễn Đình Ngọc Quý) vượt 50% so với Nghị quyết đề ra; cử 02 đảng viên tham gia học các lớp lý luận chính trị (đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy Sở giao; Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Cơ quan do Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao.

STC 9360
Đ/c: Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở và Đ/c: Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó BT Đảng ủy

Kết quả trong suốt nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 1 Đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Thuận lợi: Chi uỷ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, đơn vị trong ngành và địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết – thống nhất của tập thể Chi bộ đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đề ra.

Qua nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, việc quản lý thu Ngân sách luôn được cấp ủy quan tâm, đôn đốc và theo dõi giám sát. Để thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước các năm,Chi ủy đã lãnh đạo các phòng chuyên môn (Phòng Quản lý Ngân sách; Phòng Tài chính – Đầu tư) xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách các năm, kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước ở các huyện, thị xã, thành phố ngay từ đầu năm. Qua đó, kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu HĐND cùng cấp thực hiện điều chỉnh các khoản chi không đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

         (1) Về thu ngân sách

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, các hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán thu – chi NSNN hằng năm, Chi ủy đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Cục Thuế xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước với cơ cấu thu hợp lý và huy động tốt các khoản thu qua hệ thống thuế. Tốc độ thu ngân sách tỉnhluôn có xu hướng tăng nhanh qua các năm, mức bình quân khoảng 17,6- 24,6%, thu NSNN qua 03 năm đã thể hiện số thu của năm sau đều cao hơn năm trước(tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh qua các năm: Năm  2017: 5.616; năm 2018: 8.279; năm 2019: là 9.054; dự toán năm 2020: 10.000 tỷ đồng), đều vượt chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao và Nghị quyết điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua. 

Nợ công của tỉnh luôn ở mức thấp và giảm theo từng năm (năm 2017 dự nợ công của tỉnh là 170 tỷ đồng; năm 2018 dư nợ công của tỉnh là 78 tỷ đồng và đến năm 2020 dư nợ công của tỉnh là 0 đồng).

(2) Về chi ngân sách:

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện công tác tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên tập trung nguồnbố trí chi đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn chi cơ sở hạ tầng lĩnh vực giao thông và cụm ngành công nghiệp; ưu tiên phân bổ kinh phí để bố trí thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết đây là những cơ sở pháp lý để tiến tới lập hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị nhằm tạo quỹ đất sạch bán đấu giá thu tiền sử dụng đất để ổn định nguồn thu này đến năm 2030; sử dụng toàn bộ nguồn thu từ tiền sử dụng đất phân bổ chi đầu tư, nhất là trong lĩnh vực đầu tư phục vụ cụm ngành công nghiệp (công nghiệp chế biến sâu và phát triển vùng nguyên liệu) nhằm tạo nguồn thu mới từ những lĩnh vực này để có thể thay thế một phần nguồn thu từ sử dụng đất trong giai đoạn sau; sử dụng toàn bộ nguồn chi từ xổ số kiến thiết để phân bổ cho công tác an sinh xã hội; tăng cường cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng dần tỉ lệ tự chủ từ 50% đến 70% và đến 100%; Nhìn chung công tác quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng luật pháp. Chi thường xuyên đáp ứng được yêu cầu cho bộ máy, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước và nhiều chính sách của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội của tỉnh. Cơ cấu chi ngân sách hằng năm của tỉnh được xây dựng theo chiều hướng hằng năm tăng chi đầu tư và giảm chi thường xuyên theo quy định.
              Trong nhiệm kỳ, Chi  ủy xây dựng Kế hoạch triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trong cơ quan đến từng công chức, đảng viên, trong đó chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố lập trường chính trị, tư tưởng của công chức, đảng viên, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, tăng cường cảnh giác chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tạo động lực góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. Phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

            Từ việc nhận thức đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc tích cực tham gia các họat động xã hội cho nên hầu hết đảng viên và công chức trong cơ quan đều có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Trong nhiệm kỳ, tư tưởng của toàn thể đảng viên chi bộ luôn ổn định, an tâm công tác, nội bộ đoàn kết, không có biểu hiện lệch lạc.

STC 9363
Đ/c: Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở  phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội
           Đồng chí Bi thư Đảng ủy Sở quán triệt đảng viên, công chức cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh về chuẩn mực lề lối, tác phong của CBCC qua việc thực hiện tốt Kế hoạch số 98/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020 - 2025. Từ kế hoạch này, 100% đảng viên, công chức đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua. Đây sẽ là yếu tố tích cực để tiếp tục nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của CBCC, xây dựng phong cách, thái độ làm việc trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
STC 9367
 Toàn cảnh Đại Hội

          Chi ủy thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc mở rộng dân chủ trong thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy trong việc đề ra chủ trương, phướng hướng, nhiệm vụ của cấp ủy; chỉ đạo chấp hành nghiêm Nghị quyết, Kết luận chỉ thị, Quyết định của cấp trên. Chi ủy đã đưa ra các vấn đề trong các cuộc họp Chi bộ để đảng viên thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số, tạo được sự nhất trí cao. Quy trình thông qua các vấn đề đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự thẩm quyền theo quy chế. Qua đó, phát huy được trí tuệ tập thể Chi ủy và vai trò của từng đồng chí Chi ủy viên; các Nghị quyết, chủ trương của Chi ủy đảm bảo được tính khả thi, thống nhất khi triển khai thực hiện.

         Chi ủy luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên; thẳng thắn phê bình những hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới và chỉ đạo nghiêm túc khắc phục. Từ đó đã tạo được bầu không khí dân chủ trong chi ủy, xây dựng được uy tín, thể hiện được vai trò trung tâm quy tụ sự đoàn kết, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cấp ủy.

STC 9375
 Đ/c: Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở  Thay mặt Đảng Ủy Sở tặng hoa chúc mừng
STC 9380
Đ/c: Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở  Tặng hoa kết thúc nhiệm kỳ 2017-2020
Sau khi tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, Đại hội tiến hành bầu cử nhân sự chi ủy cho nhiệm kỳ mới.
STC 9391
Đ/c: Trần Văn Mi - TUV-BTĐU- bỏ phiếu bầu cử tại ĐH
 
STC 9393
 Kết quả kiểm phiếu Đại hội như sau:
           1.Đ/c: Vũ Mạnh Tiến              Trúng cử với 100% số phiếu bầu.
           2.Đ/c: Bùi Mạnh Hải               Trúng cử với 98% số phiếu bầu.
           3.Đ/c: Trần Thị Kim Hồng       Trúng cử với 96% số phiếu bầu.
STC 9397
 các đ/c trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới 2020-2022
Sau phiên họp đầu tiên của cấp Ủy chi Bộ 1 cùng Đảng ủy Sở, đã bầu ra 2 đồng chí là Bí thư và phó Bí thư chi Bộ 1.
STC 9400
Đ/C: Vũ Mạnh Tiến - Bí thư  và Đ/c: Bùi Mạnh Hải -Phó Bí thư
STC 9407
Đ/c: Trần Văn Mi - TUV-BTĐU- GĐ Sở chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Đại Hội
 Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17 giờ chiều cùng ngày.

V.B tường thuật tại ĐH

Nguồn tin: V.B

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 1.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo

TB 2855/STC-GCS

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tư vấn xác định giá trị thị trường của thửa đất số 141, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (tại thời điểm: tháng 8/2013 và tháng 9�

Thời gian đăng: 28/08/2023

lượt xem: 175 | lượt tải:7

CV 2445/STC-GCS

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vi phạm hành chính

Thời gian đăng: 26/07/2023

lượt xem: 223 | lượt tải:17

2429

Thông báo lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản là tang vật vụ án “Vận chuyển hàng hóa nhập lậu” xảy ra ngày 01/5/2023 tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 25/07/2023

lượt xem: 520 | lượt tải:10

2399/TB-STC

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định xác định giá trị thiệt hại đối với xe ô tô chữa cháy biển số 93CD-000.37 do tai nạn giao thông gây ra

Thời gian đăng: 25/07/2023

lượt xem: 57 | lượt tải:16

CV 2303

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Thời gian đăng: 19/07/2023

lượt xem: 250 | lượt tải:14
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay104
  • Tháng hiện tại93,348
  • Tổng lượt truy cập6,392,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây