Hội nghị giao ban quý III năm 2017 của ngành Tài chính tỉnh Bình Phước.

Thứ tư - 08/11/2017 20:35
Chiều ngày 26/10, tại trụ sở UBND thị xã Đồng Xoài, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài chính quý III năm 2017 với sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Mi – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở. Về dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị ngành tài chính: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan; lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; lãnh đạo Phòng TC-KH các huyện, thị xã.
Hội nghị giao ban quý III năm 2017 của ngành Tài chính tỉnh Bình Phước.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thụy Phương Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính quý III/2017, phương hướng nhiệm vụ tài chính quý IV/2017 của ngành Tài chính. Báo cáo đánh giá đã tổng hợp những kết quả nổi bật đạt được ở các lĩnh vực, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn trong những tháng tiếp theo mà ngành tài chính Bình Phước phải vượt qua trong năm 2017:

 

  Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh thực hiện quý III là 1.408 tỷ đồng,  luỹ kế 9 tháng là 3.883 tỷ đồng, bằng 88% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016 (3.883 tỷ đồng/3.024 tỷ đồng). Trong đó, 04 đơn vị thực hiện đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh (thị xã Đồng Xoài: 101%; huyện Đồng Phú: 109%; huyện Chơn Thành: 101%; huyện Bù Đốp: 291%).

  Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý III/2017 là 1.894 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng là 5.035 tỷ đồng, bằng 73% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 60% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh và tăng 8% so với cùng kỳ.

  Trong đó, số thực hiện đến hết quý III của các huyện thị xã có  05 đơn vị thực hiện đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh (thị xã Đồng Xoài: 113%; huyện Hớn Quản: 171%; huyện Lộc Ninh: 209%; huyện Bù Đốp: 239%; huyện Phú Riềng: 108%, 02 đơn vị thực hiện đạt kết quả cao so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh (huyện Lộc Ninh: 80%; huyện Bù Đốp: 90%).

Đánh giá chung về tình hình thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm.

Mặc dù 9 tháng đầu năm 2017 có nhiều yếu tố bất lợi tác động trực tiếp đến công tác thu, chi và điều hành ngân sách. Song các ngành, các cấp đã chủ động tăng cường trong công tác phối hợp, tập trung chỉ đạo ngay từ những tháng đầu năm kế hoạch. Quán triệt và tổ chức tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2017.

  Về thu ngân sách

Đạt được kết quả thu ngân sách địa phương như trên là do có sự chỉ đạo chặt chẽ cương quyết, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền địa phương từ tỉnh tới huyện, thị xã trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Sự nỗ lực tham mưu thực hiện của các cơ quan, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ thu như: Cục Thuế; Cục Hải quan.

Công tác lập dự toán thu ngân sách đã được xác định cụ thể cho từng nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh trên địa bàn, trên cơ sở tích cực chủ động khai thác tốt mọi nguồn thu nhằm tăng thu cho NSNN.

Địa phương đã có nhiều giải pháp tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là về tín dụng, thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ...

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện ủy quyền xác định giá đất cụ thể và phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với những khu đất hoặc thửa đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lời cao cần phải điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành hàng năm không còn phù hợp với giá thị trường). Qua đó tạo sự chủ động cho các huyện, thị xã trong việc xác định giá đất và phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

 Các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức thu các loại thuế còn phải nộp sau quyết toán thuế năm 2016 chuyển sang, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

 

 

Về chi ngân sách

Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị, địa phương đã bám sát dự toán được giao, đáp ứng được các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ chi ngân sách về cơ bản đều đạt dự toán, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, các địa phương, đơn vị đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như; đảm bảo an sinh - xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bão lũ và những nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương.

Chủ động cân đối nguồn lực để thanh toán nợ đọng các công trình XDCB trên địa bàn theo Chỉ thị của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát chi trong quá trình chấp hành ngân sách, phát hiện và uốn nắn kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp chi sai, vượt chế độ và định mức quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Công văn số 4494/BTC - HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2134/UBND - TH ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017 theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó:

Quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người đế đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết).

Hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên; Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa được giao đầu năm cho đơn vị dự toán cấp I mà sau ngày 30/6/2017 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương. Kết quả, đối với khối tỉnh đã thực hiện tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các nhiệm vụ chi đến 30/6 chưa thực hiện số tiền 49,139 tỷ đồng.

Đối với việc mua sắm tài sản nhà nước (bao gồm cả mua xe ô tô): Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Mặt khác, để gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc mua sắm tài sản tập trung. Ngày 04/5/2017, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1049/QĐ- UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3159/QĐ – UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó, thực hiện điều chỉnh danh mục mua sắm có giá trị dưới 100 triệu đồng đối với 01 gói thầu (hoặc 01 lần mua sắm) của từng đơn vị thì không thực hiện mua sắm tập trung.

Sở Tài chính cùng Phòng TC – KH các huyện, thị xã cũng đã nỗ lực trong công tác chuyên môn trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Những công tác chuyên môn khác như: quản lý công sản, tài chính doanh nghiệp, thanh tra – kiểm tra cũng đạt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tài chính vẫn gặp một số khó khăn trong công tác quản lý như: Một số doanh nghiệp trọng điểm đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nên phát sinh số thuế GTGT phải nộp giảm, tình hình nợ thuế có khả năng thu vẫn có chiều hướng tăng, sản lượng điều giảm do mất mùa,… đã ảnh hưởng đến kết hoạch thực hiện thu, chi ngân sách của năm tài chính.

 

Đồng chí: Vũ Mạnh Tiến    trả lời, giải đáp những vướng mắc của các địa phương. 

 

Tại Hội nghị, đại diện Phòng TC – KH các huyện, thị xã đã trình bày những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Văn Mi – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo các cơ quan ngành Tài chính đã làm rõ bức tranh toàn cảnh việc thu, chi cụ thể, những khó khăn, thuận lợi trên đại bàn từng huyện, thị xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung và tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của các huyện, thị xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến 17 giờ 30 hội nghị giao ban ngành tài chính quý III năm 2017 đã hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra.

Tác giả bài viết: THTK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo

TB3422

Thông báo kết quả thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước huyện Bù Gia Mập năm 2018

Thời gian đăng: 17/01/2020

lượt xem: 917 | lượt tải:0

TB01/Gia-QLCS

Thông báo về thỏa thuận khung mua sắm tài sản tập trung goi thầu số 01 năm 2019

Thời gian đăng: 02/10/2019

lượt xem: 1168 | lượt tải:141

Thủ Tục Hành Chính Mới

Thông báo về công bố thủ tục hành chính mơi ban hành và sửa đổi

Thời gian đăng: 22/07/2019

lượt xem: 534 | lượt tải:53

CV 1708/STC-GCS

Công văn 1708/STC-GCS Rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

Thời gian đăng: 10/07/2019

lượt xem: 626 | lượt tải:0

TB BCP Cty CTN Binh phuoc

Thông báo Bán đấu gia cổ phần theo lô công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước

Thời gian đăng: 28/05/2019

lượt xem: 1373 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,255
  • Tháng hiện tại15,951
  • Tổng lượt truy cập3,162,257
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây