Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2020

Thứ sáu - 14/02/2020 09:38
Ngày 06/2/2020 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức va người lao động năm 2020.Sở Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính trên đại bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Hội nghị đã thông qua bầu đoàn chủ tịch  và các thành viên đoàn thư ký Hội nghị
STC 9303

            Sở Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính trên đại bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

            Cơ cấu tổ chức hoạt động của Sở Tài chính gồm: Ban Giám đốc có 03 đồng chí; 06 phòng nghiệp vụ chức năng; số công chức, người lao động là 44 người, trong đó có 14 CBCC, NLĐ nữ.

 
STC 9289
Đ/c: NGuyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở đọc báo cáo hội nghị​​

 Về thu ngân sách nhà nước

Tổng số thu NSNN trên địa bàn là 9.109 tỷ đồng, bằng 157 % dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 101% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 10% so với số thực hiện năm 2018 (9.109 tỷ đồng/8.279 tỷ đồng).

STC 9290

Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương là 12.050 tỷ đồng, bằng 147% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 99% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 38 tỷ đồng, đạt 188% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

Tham mưu HĐND, UBND tỉnh giao dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cho đơn vị; tổng hợp kinh phí trình HĐND, UBND tỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.

Tham mưu UBND tỉnh trong tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; Chính phủ, Bộ Tài chính.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 về việc điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020.

          Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.
 

STC 9291
Đ/c: Vũ Mạnh Tiến -TP quản lý Ngân sách-Sở Tài chính Bình Phước

           Trong năm 2019, đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc hoàn trả các khoản nợ công của tỉnh

Công tác công khai ngân sách được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư  số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách (bao gồm: Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý; công khai dự toán trình HĐND tỉnh; Công khai quyết toán được HĐND tỉnh phê chuẩn và Công khai dự toán được HĐND tỉnh thông qua).

Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính về dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định.
     Thực hiện công tác khóa sổ ngân sách năm 2019.
             Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Chủ trì, phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ Tài chính; Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; Đoàn kiểm toán chuyên đề cổ phần hóa; Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII và các đoàn phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị của các cơ quan Thanh tra; Kiểm toán.

Phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị nghe các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ Tài chính khảo sát định mức phân bổ chi thường xuyên theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg.

Hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Bình Phước

            Thực hiện xong công tác xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, Công ty đang triển khai để thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện thoái vốn theo quy định.
 

STC 9294
Đ/c: Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở

Phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước năm 2018 tại các công ty do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ và các công ty có vốn góp của UBND tỉnh.

          Tham mưu UBND tỉnh việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020 đối với các công ty do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ và các công ty có vốn góp của UBND tỉnh.

          Tham mưu UBND tỉnh quyết định kết quả xếp loại doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận năm 2018 đối với các công ty do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ và các công ty có vốn góp của UBND tỉnh.

Lĩnh vực giá - quản lý công sản

Tổng hợp báo cáo sắp xếp, xử lý nhà đất 167: 25 cơ quan, đơn vị khối sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh; 11 huyện, thị xã, thành phố.

Tham mưu trình UBND phê duyệt phương án sắp xếp 167 của 13 cơ sở nhà đất và 5 cơ sở nhà đất của Trung ương bàn giao về địa phương quản lý.

Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Quốc phòng phương án xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà đất của các đơn vị quân đội đóng trên đia bàn tỉnh.

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bình Phước quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá 12 xe ô tô công phục vụ công tác dôi dư và làm thủ tục bàn giao xe cho người trúng đấu giá.

Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 36 gói thầu mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị đề nghị phê duyệt là 176,15 tỷ đồng.

Tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su các vườn cây cao su do Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh quản lý.

Có ý kiến với Sở Y tế về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Phối hợp với Sở TN&MT, thư ký Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Trong năm 2019, tổng số dự án được Hội đồng giá đất tỉnh thông qua, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt là 50 dự án.

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định giá khởi điểm vườn cây cao su thực hiện đấu giá của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, tổng diện tích đấu giá là 126,9239 ha.
STC 9293

Lĩnh vực Đầu tư:

-  Cấp 1.345 mã số dự án công trình, hạng mục công trình trên hệ thống cấp mã trực tuyến, kịp thời, hiệu quả.

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán 91 công trình, hạng mục công trình từ nguồn vốn đầu tư xây dựng tỉnh; với tổng dự toán 2.108 tỷ đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán là 1.758 tỷ đồng, tổng giá trị chấp nhận quyết toán là 1.755 tỷ đồng, giảm hơn 2,7 tỷ đồng so với giá trị đề nghị quyết toán (bằng 0,15%).

- Báo cáo Bộ Tài chính: Báo cáo quyết toán vốn Đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ NS hàng năm theo Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017; Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC;

 - Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV trong lĩnh vực thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư năm 2018;  làm việc với Đoàn Kiểm toán chuyên ngành kiểm toán 06 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; làm việc với Đoàn công tác Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính; tham mưu xin ý kiến Bộ Tài chính về những khó khăn, vướng mắc các nội dung liên quan đến việc thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất bằng nguồn vốn sự nghiệp. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3559/UBND-TH ngày 28/11/2019 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ quyết toán, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của Chủ đầu tư và quản lý, thanh toán vốn đầu tư.

- Phối hợp với  Sở Giao thông vận tải thực hiện kiểm kê tài sản và định lại giá trị tài sản cố định thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu trư – Đồng Xoài làm cơ sở kết thúc dự án. 

- Tham mưu Ban giám đốc trình UBND tỉnh ban hành quy định thời hạn gửi báo cáo, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư hằng năm thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lĩnh vực Thanh tra:

Trong năm 2019, thực hiện thanh tra theo Kế hoạch thanh tra tài chính được phê duyệt trong đó đi kiểm tra huyện Bù Gia Mập, Sở Giáo dục, Sở Công thương và thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Lĩnh vực Văn phòng:

Chủ trì tổ chức Hội thao Khối thi đua số 4 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính cho Đoàn Kiểm tra 752 và cử công chức tham gia Đoàn công tác cải cách hành chính 752

Ban hành Quy chế và tổ chức thực hiện nguyên tắc bốn tại chỗ về thủ tục hành chính của Sở.

Trong năm 2019, Văn phòng Sở đã chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 1260/TTr-STC ngày 30/5/2019 của Sở Tài chính và đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 1318/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của Sở Tài chính. Qua đó trong 15 TTHC (trong đó: 13 TTHC của Sở và 2 TTHC cấp huyện) đã rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục hành chính (13 TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/11/2019 Văn phòng Sở đã tham mưu (Tờ trình số 2656/TTr-STC) UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Báo cáo công tác tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì tổ chức Hội nghị khóa sổ cuối năm 2019.

Thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, theo đó Sở từ 08 phòng chuyên môn sau khi sắp xếp lại còn 06 phòng chuyên môn; đồng thời thực hiện sắp xếp lãnh đạo phòng chuyên môn theo biên bản cuộc họp Đảng ủy ngày 16/12/2018 và Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 16/12/2018 của Đảng ủy Sở.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ công chức, việc thống kê quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở theo quy định, tổng hợp, lập báo cáo kịp thời, theo quy định.
 

STC 9302
Đ/C: Nguyễn Viết Lập - đọc báo cáo Ban thanh tra nhân dân

Công chức, NLĐ khi được phân công đều tham gia học tập, qua đó nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách chế độ mới của ngànhnhư:các nghị quyết của Đảng; các chế độ chính sách mới của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Đồng thời, luôn học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thẩm định lý lịch quần chúng ưu tú được rà soát chặt chẽ, nghiêm túc; đảm bảo tốt công tác bồi dưỡng và phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

Chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị.Sở đã trình Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp xem xét chuẩn y kết nạp Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho 04 quần chúng ưu tú.(Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra kết nạp 02 đảng viên, đạt 200% so với Nghị quyết Đảng bộ đề ra).

Tuyên truyền, vận động công chức, NLĐ nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.

Chủ trì tổ chức tốt Hội thao của khối thi đua số 4; tổ chức hội thao, lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tài chính họp mặt công chức, NLĐ ngành Tài chính nhằm ôn lại truyền thống lịch sử ngành tài chính và đánh giá những kết quả ngành tài chính tỉnh nhà đã đạt được sau 22 năm xây dựng và phát triển.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ lần thứ 21 năm 2019, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên công đoàn các thông tin liên quan đến “văn hóa an toàn”, “văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; các quy định về chính sách bảo hiểm lao động, các biện pháp an toàn khi sử dụng máy móc, an toàn điện, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Hầu hết công chức, NLĐ hưởng ứng tích cực Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2019, treo băng rôn, khẩu hiệu trước cơ quan, treo biểu tượng “Cấm hút thuốc” tại mỗi phòng làm việc.

Thực hiện đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và thực hiện “Nếp sống văn minh cá nhân” năm 2019 giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc. Tổ chức cho công chức, NLĐ đăng ký xây dựng nếp sống văn minh cá nhân, thực hiện an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội và thi đua lao động giỏi năm 2019. Sau khi kiểm tra và đánh giá, Sở Tài chính được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Tổ chức chăm lo cho công chức, NLĐ đón Tết Nguyên đán năm 2019 với tinh thần “vui tươi, an toàn, tiết kiệm”, “nhà nhà đều có điều kiện đón tết”.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội chăm lo đời sống cho người có công, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: phối hợp với Chi đoàn và các mạnh thường quân thăm và tặng quà cho các hộ nghèo tại huyện Đồng Phú, thị xã Bình Long với tổng số phần quà là 230 phần, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; vận động các mạnh thường quân và CC – NLĐ ủng hộ xây dựng được 06 căn nhà tình thương với tổng giá trị là 360.000.000 đồng; thăm hỏi hiếu hỉ đối với công chức, NLĐ cơ quan với tổng số tiền là 3.500.000 đồng; vận động 01 ngày lương để ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh với số tiền là 10.000.000 đồng; vận động công chức, người lao động cơ quan tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để tạo Quỹ Hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan gặp khó khăn thu được số tiền là 13.200.000 đồng,…

- Tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do các Hội tổ chức, triển khai với kết quả 5 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo…

Kết quả tổng kết phong trào thi đua có Quyết định trong năm 2019 như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng: công nhận danh hiệu xuất sắc cho 02 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và cho 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2018 và các bằng khen cho chuyên đề khác.

Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2018.

Trong năm 2018, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 37 cá nhân; UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 08 cá nhân.

Công nhận 04 tập thể và 20 cá nhân của Sở Tài chính được phân loại và đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Về sáng kiến kinh nghiệm, Sở có 4 tác giả và đồng tác giả sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh và đã được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Kết quả phong trào thi đua năm 2018 cơ quan được công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn Sở Tài chính được công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 

STC 93041
Đ/c: Trần Văn Mi - GĐ Sở  và  Ban GĐ chụp anh lưu niệm cùng CBCC Sở  

Nguồn tin: V.B

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo

TBUDCB

Thông báo cài đặt ứng dụng Công báo Bình Phước

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 233 | lượt tải:43

TB156

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian đăng: 29/01/2021

lượt xem: 40 | lượt tải:56

TBQĐ1253

Thông Báo về việc áp dụng bộ Thủ tục Hành chính mới 2020

Thời gian đăng: 19/01/2021

lượt xem: 43 | lượt tải:54

TB3618

Thông báo kết quả thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện Đồng Phú năm 2019

Thời gian đăng: 22/12/2020

lượt xem: 536 | lượt tải:86

TBHSDCGiaDat2021

Thông báo lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Thời gian đăng: 27/11/2020

lượt xem: 662 | lượt tải:70
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay362
  • Tháng hiện tại7,601
  • Tổng lượt truy cập3,408,687
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây