Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Thứ ba - 20/11/2018 10:40
Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới & Phát triển doanh nghiệp và Cổng thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức Họp báo chuyên đề về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN” để phục vụ Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ diễn ra sáng ngày 21/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong.
Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

146435

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp phát biểu tại buổi họp báo

Thúc đẩy các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh, quyết liệt và hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới DNNN

Chủ trì buổi họp báo có Phó Chánh Văn phòng Ngô Chí Tùng, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến và Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới & Phát triển doanh nghiệp Nguyễn Hồng Long cùng sự tham gia của đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước diễn ra tới đây là dịp để Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII và Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó có các giải pháp thúc đẩy các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh, quyết liệt và hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới DNNN, thực hiện tốt việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề về tình hình triển khai cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN.

Từ năm 2016 đến nay, về mặt thế chế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện đúng tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 12-NQ/TW và một số văn bản pháp quy. Chính phủ đã ban hành 13 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định và 01 công văn chỉ đạo từ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN, trình tự cổ phần hóa, thoái vốn… Về cơ bản, cơ chế chính sách đã cơ bản hoàn thiện, đủ điều kiện cho các doanh nghiệp tiến hành đổi mới, sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn.

Về tình hình phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN, theo báo cáo gửi về Bộ Tài chính tính đến hết tháng 9/2018, mới có 35/583 DNNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại.

Về kế hoạch cổ phần hóa, theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 - 2020 cổ phần hóa 127 doanh nghiệp. Trên thực tế, năm 2016 cả nước cổ phần hóa được 66 doanh nghiệp; năm 2017 đã cổ phần hóa 69 doanh nghiệp; trong 11 tháng đầu năm 2018 đã cổ phần hóa 11 doanh nghiệp.

Về kế hoạch và tình hình thực hiện thoái vốn, theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện thoái 406 danh mục, khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ 2016 - tháng 11/2018, cả nước đã thoái được 17.826 tỷ đồng, thu về 155.735 tỷ đồng.

Trong hoạt động bán cổ phần lần đầu và thoái vốn qua Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) từ năm 2016 đến tháng 8/2018, SGDCK đã thực hiện bán đấu giá cổ phần và thoái vốn cho 225 doanh nghiệp với tổng số cổ phần chào bán là 5.781 triệu cổ phần, tổng số cổ phần bán được là 3.259 triệu cổ phần, tỷ lệ thành công là 56%, với tổng giá trị thực tế bán được là 178.200 tỷ đồng.

Đối với công tác chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), hiện nay, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã chuyển giao về SCIC 27/62 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp chưa chuyển giao gồm 35 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước là 10.107 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 14.706 tỷ đồng tại 05 Bộ và 08 tỉnh, thành phố.

146435 01

Toàn cảnh buổi họp báo

Về tình hình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DNNN, năm 2016, theo số liệu báo cáo của 583 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì: Tổng vốn chủ sở hữu tại các DNNN là 1.398.183 tỷ đồng; Tổng tài sản là 3.053.547 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 1.515.821 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 139.658 tỷ đồng; Tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp là 251.845 tỷ đồng.

Trong năm 2017, theo báo cáo của 562 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì: Tổng vốn chủ sở hữu tại các DNNN là 1.326.699 tỷ đồng; Tổng tài sản là 3.001.117 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 1.598.742 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 167.039 tỷ đồng; Tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp là 219.468 tỷ đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, theo báo cáo của 47 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thì: Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm: 691.508 tỷ đồng; bằng 70% so với kế hoạch năm 2018 (981.879 tỷ đồng). Lãi phát sinh trước thuế 6 tháng đầu năm: 68.668 tỷ đồng; bằng 71% so với kế hoạch năm 2018 (96.170 tỷ đồng). Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN 6 tháng đầu năm: 102.357 tỷ đồng; bằng 71% so với kế hoạch năm 2018 (144.113 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tổng hợp kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa cho thấy, so với năm trước khi cổ phần hóa, bình quân lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước, vốn điều lệ, tổng tài sản, doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động đều tăng.

12 nhóm giải pháp thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Đánh giá về công tác cổ phần hóa, thoái vốn thời gian qua, ông Đặng Quyết Tiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế. Điển hình như việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN còn chưa đầy đủ, nghiêm túc.

Ngoài ra , theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 thì năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp (trong đó có 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017). Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2018 mới cổ phần hóa được 11 doanh nghiệp (trong đó chỉ có 02 doanh nghiệp thuộc danh sách theo công văn số 991/TTg-ĐMDN). Tiến độ triển khai cổ phần hóa trong 09 tháng đầu năm 2018 còn chậm, có khả năng không đạt được theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tương tự theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 thì năm 2017 có 135 doanh nghiệp, năm 2018 có 181 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, tuy nhiên lũy kế đến nay mới chỉ có 31 đơn vị thực hiện thoái vốn theo kế hoạch (năm 2017 có 13 đơn vị; 09 tháng đầu năm 2018 có 18 đơn vị). Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước còn chậm, có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

146435 02

Cuộc họp báo thu hút đông đảo phóng viên báo đài tham dự

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cần thực hiện đồng bộ 12 nhóm giải pháp.

Trong đó, giải pháp tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước rất quan trọng. Bổ sung nội dung kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trách nhiệm trong việc tổ chức, hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Bổ sung danh mục thanh tra đối với các doanh nghiệp chậm quyết toán tại thời điểm chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

Ngoài ra cần chú trọng tới hoạt động định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn DNNN làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện - ông Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh.

146435 03

Ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới & Phát triển doanh nghiệp

giải đáp các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Đặng Quyết Tiến và ông Nguyễn Hồng Long đã trả lời thấu đáo các câu hỏi của phóng viên báo đài quan tâm xung quanh các nội dung như: Tình trạng một số DNNN trước cổ phần hóa thường lỗ nặng hoặc cố tình lỗ để bán giá rẻ, quan điểm, giải pháp khắc phục tình trạng này của Bộ Tài chính; Đánh giá chung về DNNN hiện nay mạnh hay yếu, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế; trong số 12 nhóm giải pháp đề xuất thêm giải pháp quy định chế tài cụ thể đối với những tổ chức, cá nhân không chịu thi hành Quyết định 1232; làm rõ quy trình xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chính tiến độ cổ phần hóa; quan điểm về vụ việc Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội xin lùi cổ phần hóa...

Nguồn tin: www.mof.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo

TBUDCB

Thông báo cài đặt ứng dụng Công báo Bình Phước

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 613 | lượt tải:86

TB156

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian đăng: 29/01/2021

lượt xem: 91 | lượt tải:116

TBQĐ1253

Thông Báo về việc áp dụng bộ Thủ tục Hành chính mới 2020

Thời gian đăng: 19/01/2021

lượt xem: 88 | lượt tải:112

TB3618

Thông báo kết quả thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện Đồng Phú năm 2019

Thời gian đăng: 22/12/2020

lượt xem: 922 | lượt tải:144

TBHSDCGiaDat2021

Thông báo lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Thời gian đăng: 27/11/2020

lượt xem: 1044 | lượt tải:109
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay625
  • Tháng hiện tại33,697
  • Tổng lượt truy cập3,477,644
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây