Giới thiệu sở tài chính

Giới thiệu sở tài chính
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng kỳ họp thứ 10 khóa IX ngày 01/01/1997 tỉnh Bình Phước được tái lập trên cơ sở được tách ra từ 5 huyện phía Bắc của tỉnh Sông Bé. Cùng với thời gian này các đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh được thành lập trong đó có Sở Tài chính - Vật giá tỉnh.

TÀI CHÍNH BÌNH PHƯỚC

TỪNG BƯỚC TRƯỞNG THÀNH QUA 24 NĂM

(1997-2021)

Ngày đầu thành lập Sở Tài chính – Vật giá có 4 phòng là Phòng Tổ chức -hành chính, Phòng Thanh tra, Phòng Giá - quản lý công sản, Phòng Ngân sách -hành chính Văn xã cùng với 05 đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị.
Ngày 01/09/1999 Chính phủ có Nghị định 90/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Đồng Xòai và các phường xã thuộc thị xã Đồng Xòai, và cùng thời gian này ngành Tài chính tỉnh nhà có thêm một đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Ngày 01/10/2000 Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương bàn giao Phòng Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bình phước và trở thành Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở.
Tháng 12/2000, Cục Đầu tư phát triển giải thể và Bộ phận quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bàn giao về Sở Tài chính – Vật giá và trở thành Phòng Đầu tư thuộc Sở.
Tháng 7/2002, Phòng Ngân sách - Hành chính Văn xã Sở Tài chính – Vật giá được tách ra thành hai phòng trực thuộc Sở đó là Phòng Ngân sách và Phòng Hành chính sự nghiệp.
Ngày 20/02/2003, Chính Phủ có Nghị định 17/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Chơn Thành, huyện Bù Đốp, và cùng thời gian này ngành Tài chính tỉnh nhà có thêm hai đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Ngày 04/12/2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg đổi tên gọi Sở Tài chính - Vật giá thành tên gọi Sở Tài chính.
Ngày 06/9/2004, UBND tỉnh có Quyết định số 85/2004/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Tin học và Thống kê thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
Ngày 11/8/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc thành lập thị xã Bình Long và thị xã Phước Long trực thuộc tỉnh Bình Phước. Qua dó, tách huyện Bình Long thành thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản; huyện Phước Long thành thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập.
Đến nay, toàn tỉnh có 03 thị xã và 08 huyện. Thực hiện tinh thần Nghị Quyết 999/QĐ/TU về việc  triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Sở Tài chính còn 6 phòng, gồm các phòng: Văn phòng, Phòng Thanh tra, Phòng  Tài chính Ngân sách, Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Phòng Giá - Quản lý công sản, Phòng Tài chính Đầu tư và cùng với 11 đơn vị Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây