STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 962/BC-STC 02/04/2024 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3/2024,và công tác quản lý giá - công sản tháng 3/2024
2 558/BC-STC 03/03/2024 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 2/2024 và công tác quản lý giá - công sản tháng 2/2024
3 176/STC-GCS 18/01/2024 Sở Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành các Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá và Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý hoạt động thẩm định giá, chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá của Bộ Tài chính.Thời gian gửi góp ý về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 25/01/2024. Trân trọng
4 3918/BC-STC 02/11/2023 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2023 và công tác quản lý giá - công sản tháng 10/2023
5 3437/BC-STC 08/10/2023 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý giá - công sản tháng 9/2023
6 2932/STC-GCS 30/08/2023 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2023 và công tác quản lý Giá - Công sản tháng 8/2023
7 2563/BC-STC 03/08/2023 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 7/2023
8 2563/BC-STC 03/08/2023 Sở Tài chính Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7/2023 và công tác quản lý Giá - Công sản tháng 7/2023
9 2110/BC-STC 03/07/2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 06/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 06/2023 tỉnh Bình Phước
10 1683/BC-STC 04/06/2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 05/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 05/2023 tỉnh Bình Phước
11 1279/BC-STC 07/05/2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 04/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 04/2023 tỉnh Bình Phước
12 902/BC-STC 03/04/2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 04/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 04/2023 tỉnh Bình Phước
13 501/BC-STC 02/03/2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 02/2023 tỉnh Bình Phước
14 202/BC-STC 05/02/2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01/2023 và công tác quản lý giá - Công sản tháng 01/2023 tỉnh Bình Phước
15 Công văn số 3432/UBND-TH 10/11/2022 V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công
16 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND và Quy 14/07/2022 Quyết định Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 1 14/07/2022 Quyết định Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng mục khác khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 BCASXH 2021 28/12/2021 Công văn đề nghị báo cáo công tác AXSH năm 2021
19 NĐ91 27/09/2021 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
20 ND 87/2015/NĐ-CP 27/09/2021 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
21 ND47/2021/NĐ-CP 27/09/2021 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
22 TT200/2014/TT-BTC 27/09/2021 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
23 TT200/2015/TT-BTC 27/09/2021 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
24 TT36/2021/TT-BTC 27/09/2021 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại NĐ số 91/2015/NĐ-CP; NĐ số 32/2018/NĐ-CP và NĐ số 140/2020/NĐ-CP
25 ND 140/2020/NĐ-CP 27/09/2021 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 126/2017/NĐ-CP; NĐ số 91/2015/NĐ-CP và NĐ số 32/2018/NĐ-CP
26 KLTTrSTTTT2020 26/09/2021 Thông báo kết quả thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020
27 QDTTrSTTTT 26/09/2021 Quyết định thành lập đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
28 KHTTr2021 26/09/2021 ban hành Quyết định kế hoạch thanh tra năm 2021
29 KH44-STC-2020 18/01/2021 Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thựchiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND
30 KH 3029-STC-2019 18/01/2021 Kế hoạch cải cách Hành chính năm 2020
31 1344/UBND-TH 27/05/2018 Hướng dẫn các quy đinh đối với các nhân tham gia hoạt động đấu thầu
32 Thông tư 122/2017/TT-BTC 18/04/2018 THÔNG TƯ Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
33 Thông tu 06/2018/TT-BTC 18/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC

ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chínhquy định tạm ứng

ngân quỹnhà nước cho ngân sách nhà nước
34 HDKS_2017 24/12/2017 Ngày 25/12/2017, Sở Tài chính ban hành công văn số 4303/STC-NS hướng dẫn một số nội dung về công tác khóa sổ kế toán NSNN niên độ 2017 với 5 nội dung cụ thể.
35 Quyet dinh so 29 - QD - STC 18/12/2017 Chiến lược phát triển thanh niên Sở Tài chính giai đoạn 2011 - 2020
36 152/2007/NĐ - CP 18/12/2017 Cung cấp số liệu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ - CP ngày 10/01/2007 của Chính phủ
37 1574/ STC - VP 18/12/2017 Công Văn số 1574/ STC - VP
Giấy Ủy Quyền!
38 463/HDLT-SYT-SNV-STC 18/12/2017 Hướng dẫn liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Phước
39 174/2016/NĐ-CP 18/12/2017 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
40 40/2017/TT-BTC 18/12/2017 Thông tư 40-2017 có hiệu lực từ ngày 1-7-2017
41 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 18/12/2017 Quy định về giá cước vận tải ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
42 1936/TB-STC 18/12/2017 Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh năm 2016
43 2719/KL-STC 18/12/2017 Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước
44 3032/KL-STC 18/12/2017 Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Ban quản lý vườn Quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
45 Cong van so 3475.pdf 17/12/2017 Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
46 4819/BTC-ĐT 05/11/2017 Về việc xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014
47 2333 /SXD-KT&VLXD 01/10/2017 CÔNG BỐ GIÁ CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 9/2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây